Hollandse Kust Zuid

Hollandse Kust Zuid

Net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en het bestaande hoogspanningsstation ‘Maasvlakte’ op land waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. De twee verbindingen van net op zee Hollandse Kust (zuid) met een gezamenlijke capaciteit van 1400 MW, zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022.
Vanuit de twee platformen gaan totaal vier wisselstroomkabels van ‘net op zee Hollandse Kust (zuid)’ naar land. De kabels worden begraven in de zeebodem. Zij verbinden het platform op zee met het transformatorstation. Op het transformatorstation wordt het spanningsniveau getransformeerd van 220kV naar 380kV, zodat het spanningsniveau gelijk is aan het Nederlandse hoogspanningsnet. Het transformatorstation wordt door twee 380kV kabelverbindingen aangesloten op hoogspanningsstation Maasvlakte en hiermee op het landelijke hoogspanningsnet. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar de stroomgebruiker in het land. − TenneT is door de Nederlandse overheid officieel aangewezen als netbeheerder op zee. TenneT realiseert netverbindingen op zee met een capaciteit van in totaal minstens 3.500 MW, volgens een gestandaardiseerd concept van 700 MW per netverbinding. De netverbindingen worden in bedrijf genomen tussen 2019 en 2023, conform de afspraken in het Energieakkoord.

Combi Support wordt door TenneT ingehuurd voor het onderdeel; Safety Management

Meer informatie vind u op de site van Hollandse Kust Zuid https://www.netopzee.eu/hollandsekustzuid/